вторник, 24 септември 2013 г.

Кенийският чай - Kenyan Tea

Кенийският чайИстория

Чаят достига Кения през 1903  и през 1930г. започва отглеждането на чай с търговска цел. Въпреки че, насажденията били значително намалени през 1933 заради депресията на пазара, чаят в Кения днес е една от най-важните доходни продукции.
Първите чаени храсти са достигнали размерите на големи дървета, формирайки историческата забележителност, която в момента е Unilever’s Mabroukie Tea Estate.
В Кения има както големи плантации, така и малки стопанства. Кения е най-големишт производител на чай в Африка и е увеличила четворно износа си за последните десет години. Чаят е също така и една от най-популярните напитки в страната.
Чаеният борд на Кения и Института за проучване на чай работят заедно, за да подпомогнат непрекъснато индустрията, а чрез възвръщаемостта да помагат финансово и на самата държава.
В момента Кения се гордее с челното място в производството на черен чай.

Отглеждане на чай в Кения

Районите, в които се отглежда чайът в Кения са надарени с идеален климат за него . Тропически, волканични червени почви добре разпределени валежи, вариращи между 1200 mm до 1400 mm годишно, които се редува с дълги слънчеви дни, които придават тези благоприятни условия.
Производството продължава през цялата година с два пикови момента  на висока реколта между март и юни и октомври и декември, които съвпадат с дъждовни сезони. Кенийският чай се отглежда без употребата на химикали, защото идеалната среда, в която расте чайът действа като естествена  защита срещу нападението на вредители и болести. Тези естетвени условия гарантират на потребителя безпоасна и здравословна ободрителна напитка.

Региони на отглеждане

Основните райони на отглеждане на чай в Кения се намират около и в планинските местности на двете страни на Източноафриканската рифтова долина и по протежение на Екватора на места с надморска височина между 1500 и 2700 метра.

Бране, производство и качество

Отличителните и висококачествени Кенийски чайовесе правят от горните две листа и пъпката на растението. Младите пъпки се берат регулярно на цикли между 7 и 14 дни. Произвеждането на Кенийски чай се прави главно по един метод:Cut, Tear and Curl (CTC) (отрязване, късане, сушене), за да бъде осигурена възможност за максимално количество чай(като напитка) за единица тегло на продукта или по-просто казано: максимална сила на чая. Кения се гордее с това, че е  производител на най-добрия черен чай в света и това се дължи на добрите селскостопански и производствени практики, в комбинация със едни от най-добрите условия и дадености за производство на ТОЧНО този тип чай. Напитката Кенийски чай варира между добр, средно и много високо качество, което я поставя сред първите места на най-търсените напитки в света.

Избор на местата за отглеждане
 

Добрата чаена плантация трябва да е добре стратегически разположена, за да улесни максимално управлението и осигуряването на производствтото. Трябва да се вземат предвид следните основни изисквания за основаване на чаена плантация: - плантацията трябва да е близо до удобен и пдоходящ източник на вода. -Важно е мястото да е такова, на което да няма силни въздушни течения и ветрове; - Трябва наблизо да има източник на подходяща пръст; -Трябва да е в много влажен район; - с максимално дневно слънчево огряване,  On sloppy areas, the site should face the sun, долини и местности подложени на замръзване трябва да се избягват; - Безопасни места, на които има целогодишен безпроблемен достъп;

Статия в Kenya news daily за това колко кенийският чай е полезен

Като един от най-голените износители на чай в света, Кения изнася чай за Африка, Средния Изток, Европа и Централна Азия. В допълнения към изключителния си вкус, кенийският чай е много полезен за човешкото здраве и е много подходящ за всеидневна употреба, дори и да го консумирате "стурунги" - без мляко.

Черният чай има високо съдържание на антиоксиданти, които най-просто казано "пазят клетките в човешкото тяло от окисление". По същия начин както среброто потъмнява, потъмняват и човешките клетки, което може да доведе до най-различни проблеми: от леки до много серизни, от преждевременно застаряване до рак. Пиенето на чай, също така успокоява неврни състояния, тревоги и депресия и дори може да помогне при високо кръвно, разбира се в разумни дози.  
Продукти, които Ви предлагаме:

Kenya tea


History

Tea was introduced to Kenya in 1903 by G.W.L. Canine and in the 1930's commercial planting began. Although planting was cut back in 1933 because of a depressed market, tea is today one of Kenya's most important cash crops.
The first Tea bushes have grown into large trees, forming an historical feature on what is now Unilever’s Mabroukie Tea Estate.
In Kenya there are both large plantations and what are called smallholdings. Kenya is the largest producers of tea in Africa, and it has quadrupled its exports over the last decade. Tea is also one of the most important drinks in the country itself.
The Tea Board of Kenya and the Tea Research Institute work constantly to help the industry, and the returns from the industry, help the country.
Currently, Kenya prides itself as one of the world's leading black Tea producers.

Tea Growing in Kenya

 

The tea growing regions in Kenya are endowed with the ideal climate for tea. Tropical, volcanic red soils and well distributed rainfall ranging between 1200mm to 1400mm per annum that alternates with long sunny days; which attribute to these favorable conditions. Production goes on all round the year with two main peak seasons of high crop between March and June and October and December which coincide with the rain seasons. Kenya tea is grown free of agrochemicals because the ideal environment in which the tea is grown acts as a natural deterrent to pests’ infestation and diseases attack; This natural conditions guarantees the consumer the safest and most refreshing health drink.


Tea Growing Regions

 The main tea growing areas in Kenya are situated in and around the highland areas on both sides of the Great Rift Valley; and astride the Equator within altitudes of between 1500 metres and 2700 metres above the sea level. These regions include the areas around Mt. Kenya, the Aberdares, and the Nyambene hills in the Central Kenya and the Mau escarpment , Kericho Highlands, Nandi  and Kisii Highlands and the the Cherangani Hills.

 

 

Plucking, Manufacturing and Quality

 

Kenya’s distinct and high quality teas are made from the upper two leaves and a bud. The young shoots are plucked in regular cycles ranging from seven to fourteen days. Kenya teas are mainly manufactured using the Cut, Tear and Curl (CTC) method to ensure maximum cuppage per unit weight. Kenya prides itself as the producer of the best black tea in the world due to the good agronomical and manufacturing practices and the ideal tea growing conditions. Kenya tea liquors range between good medium to very fine qualities, attributes that make Kenya tea the most sought after beverage in the world.

Site selection

A good tea nursery should be strategically located in order to provide maximum ease in management and good establishment of the plants. The following basic requirements should be observed when raising a tea nursery;-The nursery site should be near a suitable and adequate water source, Site sheltered from prevailing wind, The nursery site should be close to sources of suitable soil for pot filling, On sloppy areas, the site should face the sun, valleys and areas prone to frost should be avoided. The area should also be accessible at all times and should be secure.

Kenya news daily about the Kenyan black tea benefits
As one of the world’s largest exporters of tea, Kenya sells the drinkable leaves across Africa, the Middle East, Europe and Central Asia. In addition to its fabulous taste, tea provides a host of health benefits that makes it well worth consuming daily, even if you take it sturungi (without milk).

Black tea is loaded with antioxidants, the single biggest benefit of drinking tea. Antioxidants keep the body’s cells from doing just that, oxidizing. Like silver, cells tarnish, which causes a range of issues mild to serious, from premature aging to cancer. Drinking tea also increases mental alertness, eases headaches and may even lower your blood pressure.

Няма коментари:

Публикуване на коментар